gif番號

gif番號

凡咳嗽暴重,自觉气从脐下逆上者,此肾虚不能收气归元,当用地黄丸、安肾丸,毋徒从事于肺,此虚则补子之义也。 此五苓治霍乱之意也。

黄、人参,甘温者也,故能补气。今考方药六条,古人之医法见矣。

及其生意将竭,则又当敛其生生之气于水土之中,以为来春生发之本,焉有伐之之理乎。以麻油调蜂蜜,加饴糖与服。

然非实积,不可轻投。是方也,用五香以开气窍;而麻黄、防风、独活、秦艽、葳蕤、白薇,皆辛散也,一以解其余邪,一以流其着气;乃甘草之补,所以致新;枳实之悍,所以推陈。

气少则无以生神,故令目视不明。他如范文正公之金液丹,《得效》之玉真丸,《和剂》之来复丹、半硫丸、灵砂丹,《百选》之二气丹,《活人》之返阴丹,杨氏之紫霞丹皆用之,但所主各有攸当耳。

 是方也,半夏辛热能燥湿,茯苓甘淡能渗湿,湿去则痰无由以生,所谓治病必求其本也;陈皮辛温能利气,甘草甘平能益脾,益脾则土足以制湿,利气则痰无能留滞,益脾治其本,利气治其标也。若血自下,则热随血出而愈;不下者血蓄下焦,故小腹急胀,皮见青紫筋;大便黑者,血瘀也;小便利者,血病而气不病也;小便利而小腹仍急,故知为蓄血。

Leave a Reply